مارس 11, 2017
مشتریان شرکت دانش محور رباتیک ناج-میراث فرهنگی

سازمان میراث فرهنگی

مارس 11, 2017
مشتریان شرکت دانش محور رباتیک ناج- سازمان آتش نشانی

سازمان آتش نشانی

مارس 11, 2017
مشتریان شرکت دانش محور رباتیک ناج- شبکه پنج سیما

شبکه پنج سیما

مارس 11, 2017
مشتریان شرکت دانش محور رباتیک ناج

شبکه چهار سیما

مارس 11, 2017
مشتریان شرکت دانش محور رباتیک ناج- شبکه سه سیما

شبکه سه سیما

مارس 11, 2017
مشتریان شرکت دانش محور رباتیک ناج- شبکه دو سیما

شبکه دو سیما

مارس 11, 2017
مشتریان شرکت دانش محور رباتیک ناج- شبکه یک سیما

شبکه یک سیما