مارس 28, 2017
تقدیر نامه گروه تحقیقات رباتیک ناج

تقدیر نامه ۴

مارس 11, 2017
تقدیر نامه گروه تحقیقات رباتیک ناج

تقدیر نامه ۳

مارس 11, 2017
تقدیر نامه گروه تحقیقات رباتیک ناج

تقدیر نامه ۲

مارس 11, 2017
تقدیر نامه گروه تحقیقات رباتیک ناج

تقدیر نامه ۱