مشتریان شرکت دانش محور رباتیک ناج
شبکه چهار سیما
مارس 11, 2017
مشتریان شرکت دانش محور رباتیک ناج- سازمان آتش نشانی
سازمان آتش نشانی
مارس 11, 2017

شبکه پنج سیما

مشتریان شرکت دانش محور رباتیک ناج- شبکه پنج سیما

مشتریان شرکت دانش محور رباتیک ناج