اکتبر 14, 2017

Naj Robotics Honors

جولای 23, 2017
تقدیر نامه رباتیک ناج

تقدیر نامه۲۰

جولای 23, 2017
تقدیر نامه رباتیک ناج

تقدیر نامه۱۸

جولای 23, 2017
تقدیر نامه رباتیک ناج

تقدیر نامه ۲۰

جولای 23, 2017
تقدیر نامه رباتیک ناج

تقدیر نامه۱۹

جولای 23, 2017
تقدیر نامه رباتیک ناج

تقدیر نامه۱۷

جولای 23, 2017
تقدیر نامه رباتیک ناج

تقدیر نامه۱۵

جولای 23, 2017
تقدیر نامه رباتیک ناج

تقدیر نامه۱۴

جولای 23, 2017
تقدیر نامه رباتیک ناج

تقدیر نامه۱۳

جولای 23, 2017
تقدیر نامه رباتیک ناج

تقدیر نامه۱۲

جولای 23, 2017
تقدیر نامه رباتیک ناج

تقدیر نامه۱۱

جولای 23, 2017
تقدیر نامه رباتیک ناج

تقدیر نامه۱۰

جولای 23, 2017
تقدیر نامه رباتیک ناج

تقدیر نامه ۸

جولای 23, 2017
تقدیر نامه رباتیک ناج

تقدیر نامه۹

جولای 22, 2017
تقدیر نامه رباتیک ناج

تقدیر نامه ۷